Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Jewel Trade s.r.o., se sídlem Vichrova 1904, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 057 83 127, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 269179 (dále jen „provozovatel“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o nákupu nebo prodeji virtuální měny (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „klient“) prostřednictvím internetových stránek provozovatele umístněných na internetové adrese www.changebtc.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace klienta provedené na webové stránce může klient přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může klient provádět nákup nebo prodej virtuální měny (dále jen „uživatelský účet“). Klient může provádět nákup nebo prodej virtuální měny též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Bez registrace je možné provést objednávky, které za dobu jednoho týdne nepřekročí částku 1.000,- EUR. Při registraci klient vyplní údaje v registračním formuláři a předloží provozovateli dva průkazy totožnosti, v nichž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a z nichž je patrná podoba klienta, dále výpis z bankovního účtu klienta, který bude použit pro první transakci, případně výpis z obchodního rejstříku, je-li klientem právnická osoba, případně další dokumenty vyžadované zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon AML“).

2.3. Při registraci na webové stránce a při zadávání objednávky je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené klientem v uživatelském účtu a při zadávání objednávky jsou provozovatelem považovány za správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5. Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy klient svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy klient poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace virtuálních měn včetně směnných kurzů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a provozovatel není v této souvislosti povinen uzavřít smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Pro nákup nebo prodej virtuální měny vyplní klient objednávkový formulář ve webovém rozhraní (dále společně jen jako „objednávkový formulář“). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.2.1. částka v penězích, za kterou je virtuální měna nakupována, nebo prodávané množství virtuální měny,

3.2.2. předpokládané množství virtuální měny, které klient obdrží při nákupu virtuální měny, nebo předpokládaná částka v penězích, kterou klient obdrží při prodeji virtuální měny (dále jen „předmět objednávky“),

3.2.3. adresa peněženky, na kterou bude nakoupená virtuální měna zaslána, nebo číslo bankovního účtu, na který má být zaslána částka v penězích při prodeji virtuální měny (dále společně jen jako „objednávka“).

3.3. Objednávku odešle klient provozovateli kliknutím na tlačítko „ODEŠLI OBJEDNÁVKU“. Objednávku je nutné potvrdit zadáním emailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení objednávky a instrukce k platbě, a kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné.

3.4. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení klienta o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3.5. Provozovatel je vždy oprávněn požádat klienta o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem vzniká zasláním pokynů k platbě (dále jen „pokyny k platbě“), jež jsou provozovatelem zaslány klientovi elektronickou poštou na adresu elektronické pošty klienta uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa klienta“), a přijetím plnění od klienta.

3.7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže provozovatel splnit, zašle klientovi na elektronickou adresu klienta pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko klienta.

3.8. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací klienta prostřednictvím elektronické pošty.

3.9. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám.

 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Nákup virtuální měny může klient uhradit provozovateli následujícími způsoby:

4.1.1. bezhotovostně převodem na bankovní účet provozovatele uvedený v pokynech k platbě zaslaných klientovi (dále jen „účet provozovatele“).

4.2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od zaslání pokynů k platbě.

4.3. Klient bere na vědomí, že směnný kurz virtuální měny se v čase mění, přičemž v době zpracování a vypořádání objednávky ze strany provozovatele se může směnný kurz lišit od směnného kurzu v době zadání objednávky. Množství virtuální měny resp. částka v penězích, které klient obdrží, se tedy může lišit od množství uvedeného v objednávce a v pokynech k platbě, které jsou pouze orientační, a to v závislosti na aktuálním směnném kurzu v době zpracování a vypořádání objednávky, s čímž klient souhlasí. Objednávky jsou provozovatelem zpravidla zpracovány a vypořádány do jednoho pracovního dne ode dne obdržení plnění od klienta.

4.4. V případě, že by měl klient v důsledku změny směnného kurzu obdržet méně než 95% množství virtuální měny resp. částky v penězích uvedených v objednávce, provozovatel směnu neprovede a požádá klienta o potvrzení, zda se směnou souhlasí za nových podmínek. Případné potvrzení klienta o tom, že se směnou za nových podmínek souhlasí, se považuje za novou objednávku.

4.5. Částky uvedené v objednávce, již zahrnují veškeré poplatky provozovatele, které činí 2 % z hodnoty transakce, minimálně však 20,- Kč; tyto hodnoty a částky nezahrnují poplatek za ověření transakce v síti blockchain.

4.6. Minimální hodnota objednávky činí 50,- Kč.

4.7. V případě bezhotovostní platby je klient povinen uvést variabilní symbol platby uvedený v pokynech k platbě. V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele.

4.8. Případné slevy poskytnuté provozovatelem klientovi nelze vzájemně kombinovat.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze od smlouvy odstoupit, neboť se jedná o dodávku zboží nebo služby, jejíž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli provozovatele a k níž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.2. Provozovatel může od smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do doby dodání předmětu objednávky klientovi.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí provozovatel peněžní prostředky přijaté od klienta do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je provozovatel od klienta přijal, nebo jiným způsobem, na kterém se provozovatel a klient dohodnou.

 

6. IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

6.1. Klient bere na vědomí, že provozovatel je povinnou osobou ve smyslu § 2 odst. 1, písm. l) zákona AML.

6.2. Provozovatel je povinen provést identifikaci klienta nejpozději tehdy, kdy je zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1 000 EUR. Provozovatel provede identifikaci klienta bez ohledu na hodnotu transakce také v případě, že se jedná o podezřelý obchod ve smyslu § 6 zákona AML.

6.3. Provozovatel provede identifikaci klienta v souladu s ustanovením § 8 zákona AML, přičemž u klienta, který je:

a) fyzickou osobou, provozovatel zaznamená identifikační údaje a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti,

b) právnickou osobou, provozovatel zaznamená identifikační údaje a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a v rozsahu podle písmene a) provede identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje.

6.4. Provozovatel je povinen provést v souladu s ustanovením § 9 zákona AML kontrolu před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah nejpozději v době, kdy je zřejmé, že dosáhne hodnoty 15 000 EUR nebo vyšší, a v případech stanovených v zákoně AML.

6.5. Podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona AML kontrola zahrnuje:

a) získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu,

b) zjišťování vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele, pokud je klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele,

c) průběžné sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda obchody jsou v souladu s tím, co je provozovateli známo o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu,

d) přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká, a

e) v rámci obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou též přiměřená opatření ke zjištění původu jejího majetku.

6.6. Klient je povinen poskytnout provozovateli informace, které jsou k provedení kontroly nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Provozovatel může pro účely zákona AML pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, datum a místo narození, údaj o tom, zda je klient politicky exponovanou osobou, případně další údaje, které provozovatel zpracovává v souladu se zákonem AML (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li klient jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení klientovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

7.4. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

7.5. Zpracováním osobních údajů klienta může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let, v souhlasu s ustanovením § 16 zákona AML. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu klienta.

8.2. Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky provozovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač klienta, může klient souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.4. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

9.5. Kontaktní údaje provozovatele: Jewel Trade s.r.o., Vichrova 1904, 289 22 Lysá nad Labem, adresa elektronické pošty: info@changebtc.cz, telefon: +420 774 903 805.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 27. 12. 2018.

 
Change BTC > Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Bitcoin je nejpopulárnější a nejrozšířenější z mnoha tokenů virtuálních měn, které nazýváme
kryptoměny.

  • Vichrova 1904, Lysá nad Labem
  • +(420) 774 903 805
  • info@changebtc.cz

 

Poslední novinky

Aktuality
 
5.4.2020 Koupit bitcoin online

 

27.3.2020 Koupit bitcoin

 

17.3.2020 Kde koupit bitcoin

 

Stránkování
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
 
 

NEWSLETTER

Sociální sítě